SUS utreder ökad förekomst av infektioner efter ryggkirurgi

Sju patienter som genomgått ryggoperation vid Skånes universitetssjukhus, Malmö, under hösten har drabbats av djupa infektioner.

– Det är allvarligt att patienterna drabbats av infektioner i samband med operation och vi beklagar att det inträffat. Det är bra att verksamheten upptäcker de här fallen så att vi kan ta itu med problemet. Att man upptäcker dem beror på att verksamheten noga följer i vilken utsträckning patienter drabbas av infektioner. Frekvensen av infektioner efter operation på SUS är fortsatt låg i en internationell jämförelse, säger Marie Ekberg, chefläkare på SUS.

En arbetsgrupp på SUS Malmö genomför nu en utredning i nära samarbete med Vårdhygien och Regionfastigheter för att hitta orsaken till problemet. Bland annat undersöks luftkvaliteten i lokalerna och kontroll görs av följsamheten till de rutiner som används för att förebygga infektioner. Under utredningen flyttas infektionskänslig kirurgi till andra operationssalar. Inga motsvarande avvikelser har kunnat konstateras för andra typer av operationer.

De flesta infektioner ger sig till känna kort tid efter operation men för att följa upp eventuella ytterligare, ännu inte kända infektioner, kommer de cirka 150 patienter som opererats på de aktuella operationssalarna under oktober och november 2017 att kontaktas.

Utredning ska också göras för anmälan enligt lex Maria.

För ytterligare information kontakta:

Marie Ekberg, chefläkare SUS, 0766-48 63 33

Magnus Aspegren, pressansvarig SUS, 0768-89 07 63

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 34 500 anställda och omsätter cirka 44 miljarder kronor (2016). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.